ISO 9001


Задължаващи знаци

Трябва да се носят защитни средства за очите
30
Трябва да се носи защитна каска
31
Трябва да се носят антифони
32
Трябва да се носи екипировка за защита на дихателните органи
33
Трябва да се носят защитни ботуши
34
Трябва да се носят защитни ръкавици
35
Трябва да се носи защитно облекло
36
Трябва да се носят защитни средства за лицето
37
Трябва да се носи предпазен колан
38
Пешеходците трябва да използват този маршрут
39
Общ задължителен знак /когато е необходимо се придружава от друг знак/
40

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006