ISO 9001


Предупреждаващи знаци

Лесно запалим материал
11
Взировоопасен материал или опасност от експлозия
12
Токсичен материал
13
Разяждащ материал
14
Радиоктивен материал или опасност от радиоактивно облъчване
15
Опасност от падане на окачени товари
16
Индустриални превозни средства
17
Опасност от електрически ток
18
Внимание: Опасност
19
Лазерно лъчение
20
Поддържащ горенето материал
21
Нейонизиращо лъчение
22
Силно магнитно поле
23
Опасност от спъване
24
Опасност от падане
25
Биологична опасност
26
Ниска температура
27
Висока температура
28
Вреден или дразнещ материал
29

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006